All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Bishr 42Mu`awiyah 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Husain 39Utbah 39Abbad 39Sahl 39Suwaid 38Adi 38Sufyan 38Mas`ud 37Basheer 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Muslim 31Naafi` 31Alqamah 30Anas 30Ma`bad 30Mu`adh 29Munzir 29Talhah 29Saa’ib 29Umar 28Zuhair 28Rifaa`ah 28Wahb 28Hanzalah 28Tameem 26Iyas 25Iyaz 25Urwah 25Nu`aim 25Awf 25Yasaar 24Safwan 24Aasim 23Hisham 23Sinan 23Saalim 23Harithah 23Salma 22Usaid 22Hilal 21Jundub 21Sulaim 21Farwah 20Hajjaj 20Waleed 20Sakhr 20Umayyah 20Ibrahim 20Asma’ 19Katheer 19Rabee` 19Murrah 19Ma`mar 18Shareek 18Haani’ 18Yahya 17Umairah 17Marthad 17Atiyyah 17Ali 17Harmalah 16Imran 16Qabeesah 16Qatadah 16Zahhak 16Tariq 16Asad 16Jabalah 16Ubaidah 15Sharhabeel 15Shaddad 15Huraith 15Ubadah 15Kulaib 15Khuzaimah 15Sulaiman 15Kharijah 15Abbas 15Hassaan 15Suhail 14Ya`laa 14Zamrah 13Qudamah 13Shuraih 13Ismah 13Ammar 13Hakeem 13Tufail 13Alaa’ 13Aslam 13Humaid 13Saleet 13Saalih 13Mirdas 13Jubair 12Hamzah 12Ataa’ 12Abdul Malik 12Usamah 12Hayyan 12Aa’iz 12Shihab 12Ubai 12Mugheerah 12Ma`qil 12Busr 11Khabbab 11Samurah 11Nawfal 11Hujr 11Saifi 11As`ad 11Sawad 11Zurarah 11Bilal 11Shaiban 10Jabr 10Khallad 10Abdul Azeez 10Laqeet 10Bakr 10Ja`far 10Rabaah 10Hammam 10Junadah 10Haitham 10Muhriz 10Hawzah 10Sharaheel 10Qasim 10Azhar 9Ma`n 9Bujair 9Rib`i 9Qurrah 9Abaan 9Abd 9Ismaeel 9Jahm 9Nasr 9Zuaib 9Simak 9Hubab 8Ahmar 8Thumamah 8Shabeeb 8Usair 8Talq 8Khuwailid 8Sabrah 8Ja`dah 8Zur`ah 8Jaz’ 8Salaamah 8Khirash 8Waqid 8Unais 8Arqam 8Muhajir 8Zakwan 8Maslamah 8Baraa’ 8Afeef 7Numair 7Huzaifah 7Ya`qoob 7Khidash 7Rashid 7Jariyah 7Abdah 7Arfajah 7Naheek 7Jamrah 7Ma`d 7Fadhalah 7Zubair 7Munqiz 7Mutarrif 7Sayyar 7Budail 7Mahmud 6Masrooq 6Najiyah 6Musafi` 6Ghalib 6Abu Burdah 6Hubairah 6Harim 6Uwaimir 6Salman 6Ikrimah 6Fakih 6Ghunaim 6Marwan 6Khaleefah 6Musa 6Hend 6Artaat 6Labeed 6Hubaish 6Khubaib 6Firas 6Saa`idah 6Dawood 6Yusuf 6Abiaz 6Mugheeth 6Attab 6Hawt 6Shaibah 6Mu`attib 6Abdul Hameed 6Muttalib 6Thawr 6Riaab 6Qutbah 6Nabeeh 6Abu Laylaa 6Kharashah 6Affan 5Ma`dan 5Thawban 5Habbah 5Miswar 5Harb 5Fudhalah 5Anbasah 5Abu Zayd 5Abu Abdul Rahman 5Nazr 5Kulthoom 5Zufar 5Yunus 5Ghailan 5Hafs 5Kinanah 5Sayf 5Hazim 5Hatib 5Shibl 5Qa`qaa` 5Maa`iz 5Suhaim 5Yaseer 5Sariyah 5Mudrik 5Habis 5Abu Sufyan 5Fazl 5Sumair 5Aqra` 5Sawwar 5Subaih 5Ukashah 5Ash`ath 5Zamzam 5Janab 5Jameel 5Abu Sa`eed 5Badr 5Zirar 5Salm 5Ayman 5Urfutah 5Minhal 5Hazzal 5Mustawrid 5Hizam 5Jarad 5Habbar 5Rushaid 5Ward 5Hur 5Musayyab 5Zubaid 5Abu Umayyah 5Wardan 5Haram 5Matar 5Khufaf 5Hibban 4Lajlaj 4Numailah 4Hirmas 4Maisarah 4Maimun 4Khuraim 4Mandoos 4Waa’il 4Husail 4Awn 4Qatan 4Nabhan 4Hashim 4Nufai` 4Antarah 4Hujair 4Hisl 4Husain 4Mukhtar 4Muzarris 4Fatik 4Abrahah 4Kurdoos 4Hizyam 4Hittan 4Mihsan 4Mutee` 4Abu Musaa 4Mubashir 4Sirmah 4Ilbaa’ 4Areeb 4Abu Khalid 4Dinar 4Ateek 4Jabbar 4Tamam 4Rajaa’ 4Aabis 4Abu Aamir 4Tulaihah 4Tulaib 4Salt 4Abul Aswad 4Rawh 4Zumairah 4Unaif 4Uhban 4Abu Uthman 4Abu Ubaidah 4Aflah 4Sahm 4Imru’ al-Qais 4Asbagh 4Arbad 4Subai` 4Abu Hazim 4Ayyub 4Jarwal 4Abu Tha`labah 4Jareer 4Ja`oonah 4Jaroo 4Junaid 4Khunais 4Hajib 4Ya`eesh 4Zimam 3Abu Malik 3Qurt 3Abu Hend 3Mansur 3Hazm 3Suwaibit 3Fairuz 3Abu Salamah 3Sa`b 3Sa`sa`ah 3Abu Ma`bad 3Mawhib 3Junda` 3Ruwaifi` 3Haydah 3Hashas 3Abu Waaqid 3Furat 3Haneefah 3Abu Abdullah 3Mina 3Abu Sabrah 3Hamal 3Himas 3Shu`bah 3Shu`aib 3Yasir 3Abul Mundhir 3Mus`ab 3Abu Azeez 3Abu Atiyyah 3Shajarah 3Abu Mulail 3Zir 3Abu Mulaikah 3Abul Qasim 3Mulail 3Humrah 3Kardam 3Kuraib 3Abul Ja`d 3Kilab 3Milhan 3Abu Zuhair 3Lahiq 3Miqsam 3Humran 3Buraidah 3Suhar 3Abu Ma`qal 3Qanan 3Nashirah 3Akhram 3Aqeel 3Aqrab 3Khulaid 3Jahdam 3Isa 3Hadeel 3Azrah 3Jathamah 3Humaizah 3Waathilah 3Uyaynah 3Murarah 3Waqqas 3Abu Asyad 3Zubab 3Abu Umamah 3Abul A`war 3Mujammi` 3Waraqah 3Siraj 3Abu Aws 3Ghaziyyah 3Wada`ah 3Jullas 3Muthanna 3Wabarah 3Ghutaif 3Abu Khirash 3Mushir 3Hunaif 3Nistas 3Abu Qais 3Abu Bakr 3Ashhab 3Ishaaq 3Abdul Jabar 3Si`r 3Masrooh 3Hanash 3Utaibah 3Ahmad 3Su`air 3Abu Habeeb 3Niyar 3Muhsin 2Abu Nujaih 2Sunain 2Sandar 2Kumait 2Adra` 2Salimah 2Zaaidah 2Fath 2Ziyadah 2Sumait 2Uhaihah 2Saleel 2Mujahid 2Farqad 2Mihjan 2Khiyar 2Adham 2Akhnas 2Sawadah 2Muharib 2Kumail 2Huyay 2Sawaa’ 2Khalaf 2Shaqeeq 2Ujair 2Dhuhair 2Ahwas 2Awwam 2Ibn Mas`ud 2Razeen 2Abdul Wahid 2Dijajah 2Dithar 2Uwaif 2Duraid 2Uthaim 2Utaif 2Isam 2Uwaim 2Khameesah 2Urs 2Usaimah 2Ayyash 2Khadeej 2Alas 2Ghassan 2Ghannam 2Khuza`i 2Qunfuz 2Lahee`ah 2Zam`ah 2Laith 2Sharyah 2Shujaa` 2Mazin 2Sayyid 2Surad 2Abu Maisarah 2Ashaj 2Zakariyya 2Qutham 2Subah 2Zaahir 2Zumail 2Ulathah 2Fa’id 2Suhaib 2Qasamah 2Sila 2Fudhail 2Tarafah 2Ribaal 2Tahir 2Utarid 2Khawli 2Manzur 2Mujashi` 2Abul Mu`allaa 2Juhaim 2Busrah 2Abu Maryam 2Jawn 2Ya`foor 2Aktham 2Abu Jubairah 2Jahdamah 2Jandal 2Abu Tameem 2Abu Thabit 2Abu Maleeh 2Abu Ubaid 2A`war 2Abu Ibrahim 2Abu Murrah 2Aghar 2Waazi` 2Huzafah 2Hudair 2Wadee`ah 2Wahwah 2Wabar 2Waasi` 2Wabisah 2Abul Azwar 2Hunaidah 2Hulb 2Yareem 2Asla` 2Yarboo` 2Yathribi 2Yameen 2Julaah 2Jumanah 2Haamah 2Abu Ruhm 2Abu Hudhaifah 2Abu Hathmah 2Abu Habbah 2Asfa` 2Abu Ruwaihah 2Abu Shuraih 2Abu Ruzain 2Abu Sinan 2Bijad 2Basrah 2Ba`jah 2Bab 2Bagheez 2Ayfa` 2Abu Hadrad 2Abu Salam 2Abu Uqail 2Abu Jundab 2Azbat 2Jamooh 2Abu Amr 2Abul Harith 2Asyad 2Abu Junaidah 2Awfaa 2Barza` 2Abu Husaifah 2Abu Fatimah 2Jahsh 2Abu Farwah 2Unaif 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Wakee` 2Yannaq 2Haalah 2Mughaffal 2Minjab 2Hamalah 2Muneeb 2Mahdi 2Mahran 2Muhalhil 2Miqdad 2Mukram 2Makhool 2Muknif 2Hajanna` 2Mu`allaa 2Mu`awwiz 2Hulais 2Mu`arridh 2Mu`ammal 2Ma`roof 2Abu Hashim 2Muzarib 2Huwairith 2Azdad 2Hawshab 2Marzuq 2Abu Yahya 2Abul Nu`man 2Abu Wahb 2Mahmiyah 2Mudlij 2Madhkur 2Humayyir 2Ashyam 2Munba`ith 2Nazrah 2Abu Lubabah 2Ashraf 2Hurqoos 2Nuzair 2Abu Kabshah 2Nusair 2Hareesh 2Hareez 2Huzabah 2Nahshal 2Hushaim 2Nabil 2Hashraj 2Naa`im 2Asmar 2Hasan 2Baddaah 1Uwais 1Arkawan 1Ruqad 1Buhainah 1Rashdan 1Ruwaishid 1Badrah 1Amanat 1Iyad 1Arma 1Birh 1Raees 1Burtaa 1Burd 1Aysar 1Badaa’ 1Badam 1Rakb 1Anjashah 1Azraq 1Sabiq 1Baqum 1Babawayh 1Bajr 1Bajalah 1Azadmard 1Bujaid 1Eemaa’ 1Zukrah 1Bahath 1Baheer 1Akhzar 1Roomah 1Akdar 1Abayouh 1Saalif 1Asram 1A`bad 1A`sha 1Ukaimah 1A`yan 1Adam 1Aghlab 1Aftas 1Aq`as 1Zubaib 1Asghar 1Aqram 1Ukainah 1Ashamah 1Akal 1Aqmar 1Aktal 1Akbar 1Ashja` 1A`ras 1Ashras 1Burmah 1Zuraib 1Burdah 1Buraid 1Artaban 1Anasah 1Ahwad 1Awsat 1Usaikhit 1Amad 1Ukaidir 1Usaifi` 1Uraiqit 1Asma` 1Usail 1Udaim 1Azeenah 1Usaim 1Zuhrah 1Asam 1Att 1Bistam 1Jarrah 1Bashaar 1Junbuzah 1Khuthaim 1Harthan 1Hamiyah 1Hamid 1Hibal 1Jahjaah 1Jahmah 1Khawwat 1Jaifar 1Athwab 1Hatim 1Ajda` 1Hadrad 1Junaidub 1Jarhad 1Jurmooz 1Jirwah 1Khinnabah 1Juray 1Jushaish 1Jasr 1Ja`d 1Ju`shum 1Ju`aid 1Hujairah 1Hajjar 1Ju`ail 1Huwaitib 1Humail 1Humailah 1Hantab 1Hunain 1Kharij 1Aabi al-Lahm 1Huwayyasah 1Hadhrami 1Hiyadh 1Hammad 1Humam 1Hammal 1Khirreet 1Hamam 1Hamtat 1Isaf 1Khatal 1Hazn 1Khasafah 1Hisn 1Uthal 1Khashram 1Khattab 1Khazraj 1Abjar 1Ju`aidah 1Julaihah 1Bustani 1Ahnaf 1Dihyah 1Dirham 1Jibarah 1Tharwan 1Thaqaf 1Thawb 1Jaban 1Razeem 1Asqa` 1Taw’am 1Ruhail 1Tayhan 1Ajam 1Ratan 1Bateen 1Bakkaar 1Buqailah 1Bukair 1Zaari` 1Bahdal 1Buhais 1Buhlool 1Bayrah 1Bayaaz 1Ahzab 1Daghfal 1Khaldah 1Jahdamah 1Jamd 1Jumhan 1Jamee` 1Junadih 1Zuhl 1Zareeh 1Jubaib 1Zar` 1Jabeelah 1Jabal 1Jahhaf 1Jad 1Ajmad 1Jidar 1Dahr 1Judai` 1Ahab 1Dailam 1Juddi 1Humamah 1Ajlah 1Dulajah 1Jahil 1Dalahmas 1Jahimah 1Asbaq 1Ibn Uds 1Sarrar 1Abu Tarafah 1Abu Sirmah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Su`air 1Abu Safiyyah 1Abu Dhumairah 1Abul Dhahhak 1Abu Dhubais 1Abu Dhayyah 1Abu Takhfah 1Abu Shaikh 1Abu Turaif 1Abul Tufail 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Taweel 1Abu Dhabiah 1Abu Dhabian 1Abul Aas 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abu Shaibah 1Abu Shahm 1Abu Ubadah 1Abu Sulalah 1Abu Qatadah 1Abu Qudamah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Za`nah 1Abu Zam`ah 1Abu Zaynab 1Abu Saroo`ah 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulait 1Abul Shamoos 1Abu Salmaa 1Abul Sanabil 1Abu Sood 1Abu Sandar 1Abu Shah 1Abu Sayyarah 1Abu Shaddad 1Abu Shajarah 1Abu Shirak 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abul Abbas 1Abu Khairah 1Abul Feel 1Abu Khulaidah 1Abu Hakeem 1Abul Hakam 1Abu Humaid 1Abu Kharijah 1Abu Hayyah 1Abu Hannah 1Abu Khidash 1Abu Khuzaimah 1Abu Khuzamah 1Abu Khallad 1Abu Jameelah 1Abu Hafs 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hatib 1Abul Ash`ath 1Abu Anaas 1Abu Ihab 1Abu Anas 1Abu Hammad 1Abu Hafsah 1Abu Dawood 1Abu Rifaa`ah 1Abul Dahdaah 1Abu Dujanah 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abu Raafi` 1Abu Raashid 1Abu Dhar 1Abul Dunya 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abul Radaad 1Abu Husain 1Abu Rawh 1Abu Rimthah 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Zubair 1Abu Raihanah 1Abu Hubaish 1Abul Hajjaj 1Abul Husain 1Abu Hassaan 1Abu Quhafah 1Abu Fadhalah 1Abu Awfaa 1Abul Waqqas 1Abu Hurairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Waa’ilah 1Abu Wahwah 1Abu Wadaa`ah 1Abu Wadee`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abu Yazeed 1Abu Haani’ 1Abul Yusr 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Ibn Hadeedah 1Ibn Abi Hamamah 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibn Khalid 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Abu Hubairah 1Abu Nuhaik 1Ibn Sabrah 1Ibn Nasikh 1Ibn Afeef 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Laylaa 1Ibn Marba` 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Abu Manfa`ah 1Abu Namlah 1Abu Minqa`ah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Abu Muwaihibah 1Abul Muhallab 1Abu Maimoon 1Abu Naa’ilah 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Ibn Ziml 1Ibn Sandar 1Abu Fukaihah 1Abu Udhrah 1Abu Ma`n 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abul Muntafiq 1Abu Abs 1Abu Attab 1Abu Utaiq 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Azzah 1Abu Mu`tib 1Abu Uraidh 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Aqrab 1Abu Ali 1Abu Umar 1Abul Ghadiyah 1Abu Anbah 1Abu Firas 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Ma`mar 1Abu Muslim 1Ibn Sailan 1Abu Laas 1Ibnul Shayyab 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Ibn Abs 1Abul Qamraa’ 1Abu Kahil 1Abu Kabeer 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Lubaibah 1Abu Mas`ud 1Abul Mubtadhil 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mukhariq 1Abu Makhshi 1Abu Marthad 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Iyas 1Abu Ayyub 1Sahban 1Aqrabah 1Ghawrath 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Ibn Assaal 1Falatan 1Fahd 1Qabus 1Iqal 1Uqaib 1Aqeem 1Gharqadah 1Akkaf 1Ulbah 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Arram 1Arzab 1Uss 1As`as 1Atban 1Ghudhaif 1Ghazaal 1Ujail 1Kadan 1Murran 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Muhallim 1Lahib 1Kahmas 1Labeebah 1Luhaib 1Qaidhi 1Quhaif 1Ayyadh 1Qarqarah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ameerah 1Anbas 1Anbarah 1Antar 1Awdh 1Awsajah 1Uthamah 1Ajlan 1Marrar 1Shabramah 1Zimad 1Zau’ 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Subaihah 1Sukhair 1Sadaqah 1Sudaiq 1Shaafi` 1Shadeed 1Zirs 1Shareeq 1Shakal 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Suwaibiq 1Samt 1Sanbar 1Sa`fah 1Sa`yah 1Zurais 1Sahban 1Addas 1Abdul A`laa 1Abs 1Abdul Samad 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Kareem 1Abdul Qayyum 1Abdul Quddus 1Abdul Majeed 1Abdu Rabbih 1Abdu Rab 1Ubbad 1Salsaal 1Aa’ish 1Tulaiq 1Aazib 1Aaridh 1Aaqil 1Tuhailah 1Tuhail 1Tarood 1Tareef 1Tu`mah 1Tareefah 1Madh`ur 1Mukhawwal 1Abu Ayman 1Abu Arta’ah 1Abul Jamal 1Yusair 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abu Abeei 1Abu Ahmad 1Abu Akhzam 1Abu Idris 1Abul Akhnas 1Abu Udhainah 1Abu Jaraa 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Wahban 1Wuhaib 1Haiban 1Wazim 1Wahshi 1Abu Ja`far 1Abu Jareer 1Wazar 1Abu Tihya 1Abul Baraad 1Abul Bujair 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abul Basheer 1Abu Basheer 1Abu Baseer 1Abu Basrah 1Abu Bakrah 1Abu Bahiah 1Abul Jarrah 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Tharwan 1Abu Jabir 1Abu Thawr 1Abu Jubair 1Abu Jariyah 1Abu Jahsh 1Abul Jad`aa’ 1Abu Juhaifah 1Abu Jarwal 1Waseem 1Wa`wa`ah 1Mukhashin 1Mi`dhad 1Muhair 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Makeeth 1Maleeh 1Manboodh 1Munabbih 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Misma` 1Munaizir 1Musawwar 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Marzuban 1Mazeedah 1Mareer 1Musri` 1Mistah 1Mukhbir 1Muhallab 1Munkadir 1Wa`lah 1Namlah 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Hazhaaz 1Nahar 1Nooh 1Nawwas 1Nuwairah 1Namir 1Namat 1Muntashir 1Nadheer 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Namiyah 1Najd 1Nubaih 1Najaf 1Najeeb 1Najeeh 1Abbaa 1