All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Bishr 42Mu`awiyah 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Husain 39Utbah 39Abbad 39Sahl 39Suwaid 38Adi 38Sufyan 38Mas`ud 37Basheer 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Muslim 31Naafi` 31Ma`bad 30Anas 30Alqamah 30Mu`adh 29Talhah 29Saa’ib 29Munzir 29Wahb 28Hanzalah 28Zuhair 28Rifaa`ah 28Umar 28Tameem 26Urwah 25Awf 25Nu`aim 25Iyas 25Iyaz 25Safwan 24Yasaar 24Aasim 23Hisham 23Sinan 23Harithah 23Saalim 23Salma 22Usaid 22Jundub 21Hilal 21Sulaim 21Farwah 20Hajjaj 20Waleed 20Ibrahim 20Sakhr 20Umayyah 20Asma’ 19Murrah 19Rabee` 19Katheer 19Ma`mar 18Haani’ 18Shareek 18Yahya 17Ali 17Atiyyah 17Umairah 17Marthad 17Zahhak 16Qabeesah 16Qatadah 16Asad 16Tariq 16Harmalah 16Imran 16Jabalah 16Hassaan 15Ubaidah 15Shaddad 15Khuzaimah 15Sulaiman 15Ubadah 15Kulaib 15Kharijah 15Huraith 15Abbas 15Sharhabeel 15Suhail 14Ya`laa 14Qudamah 13Zamrah 13Ismah 13Tufail 13Alaa’ 13Hakeem 13Shuraih 13Aslam 13Humaid 13Mirdas 13Saleet 13Saalih 13Abdul Malik 12Hamzah 12Hayyan 12Shihab 12Mugheerah 12Ubai 12Aa’iz 12Usamah 12Ataa’ 12Ma`qil 12Jubair 12Ammar 12Busr 11Khabbab 11Saifi 11Nawfal 11As`ad 11Hujr 11Sawad 11Zurarah 11Bilal 11Samurah 11Jabr 10Laqeet 10Abdul Azeez 10Rabaah 10Khallad 10Shaiban 10Ja`far 10Bakr 10Qasim 10Hammam 10Haitham 10Sharaheel 10Muhriz 10Hawzah 10Junadah 10Ma`n 9Azhar 9Bujair 9Rib`i 9Qurrah 9Abaan 9Abd 9Ismaeel 9Simak 9Nasr 9Zuaib 9Jahm 9Ahmar 8Hubab 8Usair 8Thumamah 8Talq 8Shabeeb 8Khuwailid 8Sabrah 8Ja`dah 8Maslamah 8Zur`ah 8Unais 8Jaz’ 8Waqid 8Muhajir 8Baraa’ 8Zakwan 8Salaamah 8Khirash 8Arqam 8Afeef 7Arfajah 7Abdah 7Khidash 7Ya`qoob 7Huzaifah 7Rashid 7Numair 7Naheek 7Jariyah 7Jamrah 7Ma`d 7Fadhalah 7Zubair 7Mutarrif 7Budail 7Sayyar 7Munqiz 7Shaibah 6Hubairah 6Ikrimah 6Masrooq 6Uwaimir 6Ghalib 6Harim 6Mahmud 6Marwan 6Artaat 6Musafi` 6Fakih 6Ghunaim 6Abu Burdah 6Musa 6Khaleefah 6Hend 6Labeed 6Hubaish 6Khubaib 6Firas 6Saa`idah 6Abiaz 6Dawood 6Yusuf 6Mugheeth 6Attab 6Najiyah 6Abdul Hameed 6Nabeeh 6Abu Laylaa 6Muttalib 6Kharashah 6Thawr 6Riaab 6Salman 6Qutbah 6Hawt 6Mu`attib 6Aqra` 5Zufar 5Ghailan 5Hizam 5Affan 5Sariyah 5Miswar 5Kulthoom 5Abu Zayd 5Ma`dan 5Harb 5Musayyab 5Abu Abdul Rahman 5Sawwar 5Sumair 5Hazim 5Habbah 5Fudhalah 5Hafs 5Anbasah 5Yunus 5Fazl 5Zubaid 5Nazr 5Hatib 5Sayf 5Qa`qaa` 5Suhaim 5Shibl 5Yaseer 5Maa`iz 5Kinanah 5Habis 5Mudrik 5Thawban 5Subaih 5Abu Sufyan 5Urfutah 5Janab 5Ukashah 5Jameel 5Zamzam 5Badr 5Mustawrid 5Matar 5Ayman 5Zirar 5Hazzal 5Ash`ath 5Salm 5Minhal 5Jarad 5Habbar 5Rushaid 5Wardan 5Haram 5Abu Sa`eed 5Abu Umayyah 5Hur 5Ward 5Khufaf 5Khuraim 4Hibban 4Nabhan 4Numailah 4Awn 4Maisarah 4Maimun 4Qatan 4Waa’il 4Mandoos 4Husail 4Mihsan 4Hashim 4Hirmas 4Antarah 4Hizyam 4Nufai` 4Hisl 4Fatik 4Lajlaj 4Hujair 4Muzarris 4Mukhtar 4Mutee` 4Abrahah 4Kurdoos 4Hittan 4Husain 4Abu Musaa 4Mubashir 4Abu Ubaidah 4Salt 4Ja`oonah 4Areeb 4Rawh 4Zumairah 4Sahm 4Jabbar 4Aflah 4Abu Uthman 4Jareer 4Abul Aswad 4Ateek 4Abu Aamir 4Abu Hazim 4Ilbaa’ 4Uhban 4Dinar 4Abu Khalid 4Tamam 4Imru’ al-Qais 4Asbagh 4Ayyub 4Khunais 4Tulaihah 4Tulaib 4Aabis 4Rajaa’ 4Subai` 4Ya`eesh 4Hajib 4Arbad 4Sirmah 4Unaif 4Jarwal 4Junaid 4Jaroo 4Abu Tha`labah 4Hazm 3Mansur 3Kilab 3Milhan 3Abu Zuhair 3Miqsam 3Hashas 3Humran 3Mina 3Abu Salamah 3Buraidah 3Qurt 3Suhar 3Ruwaifi` 3Abu Sabrah 3Sa`b 3Humrah 3Zimam 3Hamal 3Sa`sa`ah 3Abu Atiyyah 3Kuraib 3Su`air 3Haydah 3Haneefah 3Abu Qais 3Ashhab 3Masrooh 3Hunaif 3Hanash 3Suwaibit 3Si`r 3Humaizah 3Murarah 3Mujammi` 3Siraj 3Muthanna 3Abu Malik 3Abu Ma`bad 3Kardam 3Shu`aib 3Mulail 3Himas 3Abul Qasim 3Zir 3Shajarah 3Abu Azeez 3Shu`bah 3Abu Ma`qal 3Mushir 3Abul Mundhir 3Mus`ab 3Abu Mulail 3Abu Mulaikah 3Lahiq 3Abu Waaqid 3Mawhib 3Nashirah 3Aqeel 3Aqrab 3Zubab 3Abu Khirash 3Jahdam 3Isa 3Hadeel 3Azrah 3Jathamah 3Khulaid 3Waathilah 3Uyaynah 3Junda` 3Waqqas 3Ghutaif 3Wabarah 3Abu Asyad 3Abu Umamah 3Abul A`war 3Waraqah 3Abu Aws 3Ghaziyyah 3Wada`ah 3Abu Bakr 3Utaibah 3Abu Hend 3Abdul Jabar 3Abu Abdullah 3Qanan 3Fairuz 3Akhram 3Yasir 3Furat 3Abul Ja`d 3Nistas 3Ishaaq 3Ahmad 3Jullas 3Abu Habeeb 3Niyar 3Sandar 2Mihjan 2Khiyar 2Kumail 2Uhaihah 2Ghannam 2Fath 2Utarid 2Utaif 2Farqad 2Salimah 2Mujahid 2Sawaa’ 2Ulathah 2Muharib 2Khalaf 2Sunain 2Sawadah 2Huyay 2Akhnas 2Muhsin 2Saleel 2Abu Maisarah 2Khameesah 2Adham 2Kumait 2Ziyadah 2Abu Nujaih 2Fa’id 2Adra` 2Sumait 2Laith 2Zaaidah 2Razeen 2Dithar 2Subah 2Zumail 2Dijajah 2Abdul Wahid 2Suhaib 2Qasamah 2Sila 2Ibn Mas`ud 2Uwaif 2Awwam 2Ahwas 2Fudhail 2Khuza`i 2Dhuhair 2Tarafah 2Ribaal 2Tahir 2Qunfuz 2Zam`ah 2Duraid 2Shaqeeq 2Mazin 2Ghassan 2Alas 2Lahee`ah 2Zaahir 2Sharyah 2Khadeej 2Shujaa` 2Ayyash 2Sayyid 2Qutham 2Surad 2Usaimah 2Urs 2Ashaj 2Uwaim 2Zakariyya 2Isam 2Uthaim 2Ujair 2Khawli 2Manzur 2Mujashi` 2Abul Mu`allaa 2Juhaim 2Busrah 2Abu Maryam 2Jawn 2Ya`foor 2Aktham 2Abu Jubairah 2Abu Ibrahim 2Jandal 2Abu Tameem 2Abu Thabit 2Abu Maleeh 2Abu Ubaid 2A`war 2Jahdamah 2Abu Murrah 2Aghar 2Waazi` 2Huzafah 2Hudair 2Wadee`ah 2Wahwah 2Wabar 2Waasi` 2Wabisah 2Abul Azwar 2Hunaidah 2Hulb 2Yareem 2Asla` 2Yarboo` 2Yathribi 2Yameen 2Julaah 2Jumanah 2Haamah 2Abu Ruhm 2Abu Hudhaifah 2Abu Hathmah 2Abu Habbah 2Asfa` 2Abu Ruwaihah 2Abu Shuraih 2Abu Ruzain 2Abu Sinan 2Bijad 2Basrah 2Ba`jah 2Bab 2Bagheez 2Ayfa` 2Abu Hadrad 2Abu Salam 2Azbat 2Abu Jundab 2Abu Uqail 2Jamooh 2Abu Amr 2Abul Harith 2Asyad 2Abu Junaidah 2Awfaa 2Barza` 2Abu Husaifah 2Abu Fatimah 2Jahsh 2Abu Farwah 2Unaif 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Wakee` 2Yannaq 2Haalah 2Mughaffal 2Minjab 2Hamalah 2Muneeb 2Mahdi 2Mahran 2Muhalhil 2Miqdad 2Mukram 2Makhool 2Muknif 2Hajanna` 2Mu`allaa 2Mu`awwiz 2Hulais 2Ma`roof 2Mu`ammal 2Mu`arridh 2Abu Hashim 2Muzarib 2Azdad 2Huwairith 2Hawshab 2Marzuq 2Abul Nu`man 2Abu Yahya 2Abu Wahb 2Mahmiyah 2Mudlij 2Madhkur 2Humayyir 2Ashyam 2Munba`ith 2Hashraj 2Nabil 2Abu Lubabah 2Hareesh 2Huzabah 2Naa`im 2Abu Kabshah 2Asmar 2Hushaim 2Hurqoos 2Hareez 2Nuzair 2Ashraf 2Hasan 2Nahshal 2Nazrah 2Nusair 2Badaa’ 1Amanat 1Rashdan 1Arkawan 1Ruqad 1Buhainah 1Baddaah 1Badrah 1Arma 1Birh 1Burtaa 1Burd 1Azadmard 1Akdar 1Baheer 1Babawayh 1Raees 1Iyad 1Ruwaishid 1Uwais 1Aysar 1Roomah 1Akhzar 1Eemaa’ 1Badam 1Bahath 1Azraq 1Anjashah 1Sabiq 1Baqum 1Bajr 1Rakb 1Bajalah 1Bujaid 1Zukrah 1Abayouh 1Burmah 1Asram 1A`bad 1A`sha 1Ukaimah 1A`yan 1Adam 1Aftas 1Aghlab 1Aq`as 1Zubaib 1Asghar 1Aqram 1Ukainah 1Ashamah 1Akal 1Aqmar 1Aktal 1Akbar 1Ashja` 1A`ras 1Ashras 1Burdah 1Zuraib 1Buraid 1Anasah 1Artaban 1Saalif 1Ahwad 1Awsat 1Usaikhit 1Amad 1Ukaidir 1Usaifi` 1Uraiqit 1Asma` 1Udaim 1Usail 1Azeenah 1Usaim 1Zuhrah 1Asam 1Att 1Bistam 1Jarrah 1Bashaar 1Junbuzah 1Khuthaim 1Harthan 1Hamiyah 1Hamid 1Hibal 1Jahjaah 1Jahmah 1Khawwat 1Jaifar 1Athwab 1Hatim 1Ajda` 1Hadrad 1Junaidub 1Jarhad 1Jurmooz 1Jirwah 1Khinnabah 1Juray 1Jushaish 1Jasr 1Ja`d 1Ju`shum 1Ju`aidah 1Hujairah 1Hajjar 1Ju`ail 1Huwaitib 1Humail 1Kharij 1Humailah 1Hantab 1Hunain 1Aabi al-Lahm 1Huwayyasah 1Hadhrami 1Hiyadh 1Hammad 1Humam 1Hammal 1Abjar 1Hamam 1Hamtat 1Isaf 1Khatal 1Hazn 1Khasafah 1Hisn 1Uthal 1Khashram 1Khattab 1Khazraj 1Khirreet 1Ju`aid 1Julaihah 1Bustani 1Ahnaf 1Dihyah 1Dirham 1Jibarah 1Tharwan 1Thaqaf 1Thawb 1Jaban 1Razeem 1Asqa` 1Tayhan 1Ruhail 1Taw’am 1Ajam 1Ratan 1Bateen 1Bakkaar 1Buqailah 1Bukair 1Zaari` 1Bahdal 1Buhais 1Buhlool 1Bayrah 1Bayaaz 1Ahzab 1Daghfal 1Khaldah 1Jahdamah 1Jamd 1Jumhan 1Jamee` 1Junadih 1Zuhl 1Zareeh 1Jabeelah 1Zar` 1Jubaib 1Jabal 1Jahhaf 1Jad 1Jahimah 1Jidar 1Dahr 1Judai` 1Ahab 1Dailam 1Juddi 1Humamah 1Ajlah 1Dulajah 1Jahil 1Dalahmas 1Ajmad 1Asbaq 1Ibn Uds 1Sarrar 1Abu Tarafah 1Abu Sirmah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Su`air 1Abu Safiyyah 1Abu Dhumairah 1Abul Dhahhak 1Abu Dhubais 1Abu Dhayyah 1Abu Takhfah 1Abu Shaikh 1Abul Tufail 1Abu Turaif 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Taweel 1Abu Dhabiah 1Abu Dhabian 1Abul Aas 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abu Shaibah 1Abul Shamoos 1Abu Ubadah 1Abu Sulalah 1Abu Quhafah 1Abu Qatadah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Za`nah 1Abu Zam`ah 1Abu Zaynab 1Abu Saroo`ah 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulait 1Abu Shahm 1Abu Salmaa 1Abul Sanabil 1Abu Sood 1Abu Sandar 1Abu Shah 1Abu Sayyarah 1Abu Shaddad 1Abu Shajarah 1Abu Shirak 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abul Abbas 1Abu Khairah 1Abul Feel 1Abu Khulaidah 1Abu Hakeem 1Abul Hakam 1Abu Humaid 1Abu Kharijah 1Abu Hayyah 1Abu Hannah 1Abu Khidash 1Abu Khuzaimah 1Abu Khuzamah 1Abu Khallad 1Abu Jameelah 1Abu Husain 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hatib 1Abul Ash`ath 1Abu Anaas 1Abu Ihab 1Abu Anas 1Abu Hammad 1Abu Hafs 1Abul Dahdaah 1Abu Rifaa`ah 1Abu Dujanah 1Abu Dawood 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abu Raafi` 1Abu Raashid 1Abu Dhar 1Abul Dunya 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abul Radaad 1Abu Hafsah 1Abu Rawh 1Abu Rimthah 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Zubair 1Abu Raihanah 1Abu Hubaish 1Abul Hajjaj 1Abul Husain 1Abu Hassaan 1Abu Qudamah 1Abu Fadhalah 1Abu Awfaa 1Abul Waqqas 1Abu Hurairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Waa’ilah 1Abu Wahwah 1Abu Wadaa`ah 1Abu Wadee`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abu Yazeed 1Abu Haani’ 1Abul Yusr 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Ibn Hadeedah 1Ibn Abi Hamamah 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibn Khalid 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Abu Hubairah 1Abu Nuhaik 1Ibn Sabrah 1Ibn Nasikh 1Ibn Afeef 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Laylaa 1Ibn Marba` 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Abu Manfa`ah 1Abu Namlah 1Abu Minqa`ah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Abu Muwaihibah 1Abul Muhallab 1Abu Maimoon 1Abu Naa’ilah 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Ibn Ziml 1Ibn Sandar 1Abu Fukaihah 1Abu Udhrah 1Abu Ma`n 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abul Muntafiq 1Abu Abs 1Abu Attab 1Abu Utaiq 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Azzah 1Abu Mu`tib 1Abu Uraidh 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Ali 1Abu Aqrab 1Abu Umar 1Abul Ghadiyah 1Abu Anbah 1Abu Firas 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Ma`mar 1Abu Muslim 1Ibn Sailan 1Abu Laas 1Ibnul Shayyab 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Ibn Abs 1Abul Qamraa’ 1Abu Kahil 1Abu Kabeer 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Lubaibah 1Abu Mas`ud 1Abul Mubtadhil 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mukhariq 1Abu Makhshi 1Abu Marthad 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Iyas 1Abu Ayyub 1Sahban 1Aqrabah 1Ghawrath 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Ibn Assaal 1Falatan 1Fahd 1Qabus 1Iqal 1Uqaib 1Aqeem 1Gharqadah 1Akkaf 1Ulbah 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Arram 1Arzab 1As`as 1Uss 1Atban 1Ghudhaif 1Ghazaal 1Ujail 1Kadan 1Murran 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Muhallim 1Lahib 1Kahmas 1Labeebah 1Luhaib 1Qaidhi 1Quhaif 1Ayyadh 1Qarqarah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ameerah 1Anbas 1Anbarah 1Antar 1Awdh 1Awsajah 1Uthamah 1Ajlan 1Marrar 1Shabramah 1Zimad 1Zau’ 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Subaihah 1Sukhair 1Sadaqah 1Sudaiq 1Shaafi` 1Shadeed 1Zurais 1Shareeq 1Shakal 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Suwaibiq 1Samt 1Sanbar 1Sa`fah 1Sa`yah 1Zirs 1Sahban 1Addas 1Abdul A`laa 1Abs 1Abdul Samad 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Kareem 1Abdul Qayyum 1Abdul Quddus 1Abdul Majeed 1Abdu Rabbih 1Abdu Rab 1Ubbad 1Salsaal 1Aa’ish 1Tulaiq 1Aazib 1Aaridh 1Aaqil 1Tuhailah 1Tuhail 1Tarood 1Tu`mah 1Tareefah 1Tareef 1Madh`ur 1Mukhawwal 1Abu Ayman 1Abu Arta’ah 1Abul Jamal 1Yusair 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abu Abeei 1Abu Akhzam 1Abu Ahmad 1Abu Idris 1Abul Akhnas 1Abu Udhainah 1Abu Jaraa 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Wahban 1Wuhaib 1Haiban 1Wazim 1Wahshi 1Abu Ja`far 1Abu Jareer 1Wazar 1Abu Tihya 1Abul Baraad 1Abul Bujair 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abul Basheer 1Abu Basheer 1Abu Baseer 1Abu Basrah 1Abu Bakrah 1Abu Bahiah 1Abul Jarrah 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Tharwan 1Abu Jabir 1Abu Thawr 1Abu Jubair 1Abu Jariyah 1Abu Jahsh 1Abul Jad`aa’ 1Abu Juhaifah 1Abu Jarwal 1Waseem 1Wa`wa`ah 1Mukhashin 1Mi`dhad 1Muhair 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Makeeth 1Maleeh 1Manboodh 1Munabbih 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Misma` 1Munaizir 1Musawwar 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Marzuban 1Mazeedah 1Mareer 1Musri` 1Mistah 1Mukhbir 1Muhallab 1Munkadir 1Wa`lah 1Namlah 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Hazhaaz 1Nahar 1Nooh 1Nawwas 1Nuwairah 1Namir 1Namat 1Muntashir 1Nadheer 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Namiyah 1Najd 1Nubaih 1Najaf 1Najeeb 1Najeeh 1Abbaa 1
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.