All Sahabi Names (Male Companions)

From most common to least common

Click on a name to go to that name’s main entry, which includes the meaning of the name and the full names of the the companions that bear the name.

Abdullah 699Amr 317Abdul Rahman 241Harith 189Qais 165Malik 156Yazeed 147Muhammad 137Sa`d 127Aamir 99Khalid 84Zayd 84Sa`eed 75Umair 72Rabee`ah 65Aws 63Ubaid 63Thabit 56Salamah 55Nu`man 53Habeeb 50Ka`b 46Raafi` 43Bishr 42Mu`awiyah 42Ubaidullah 42Aswad 41Ziyad 41Uthman 40Uqbah 40Husain 39Utbah 39Abbad 39Sahl 39Suwaid 38Adi 38Sufyan 38Mas`ud 37Basheer 37Jabir 36Umarah 36Hakam 34Tha`labah 32Muslim 31Naafi` 31Alqamah 30Ma`bad 30Anas 30Munzir 29Mu`adh 29Talhah 29Saa’ib 29Wahb 28Umar 28Zuhair 28Rifaa`ah 28Hanzalah 28Tameem 26Iyas 25Nu`aim 25Iyaz 25Urwah 25Awf 25Yasaar 24Safwan 24Saalim 23Hisham 23Aasim 23Sinan 23Harithah 23Salma 22Usaid 22Sulaim 21Jundub 21Hilal 21Hajjaj 20Sakhr 20Waleed 20Umayyah 20Ibrahim 20Farwah 20Asma’ 19Katheer 19Rabee` 19Murrah 19Ma`mar 18Shareek 18Haani’ 18Ali 17Yahya 17Umairah 17Atiyyah 17Marthad 17Imran 16Qabeesah 16Qatadah 16Zahhak 16Asad 16Harmalah 16Tariq 16Jabalah 16Huraith 15Ubaidah 15Shaddad 15Ubadah 15Kulaib 15Sharhabeel 15Kharijah 15Sulaiman 15Khuzaimah 15Abbas 15Hassaan 15Ya`laa 14Suhail 14Qudamah 13Alaa’ 13Zamrah 13Tufail 13Ammar 13Hakeem 13Ismah 13Shuraih 13Aslam 13Saleet 13Humaid 13Mirdas 13Saalih 13Mugheerah 12Ataa’ 12Aa’iz 12Usamah 12Abdul Malik 12Ma`qil 12Shihab 12Jubair 12Hayyan 12Ubai 12Hamzah 12Samurah 11Hujr 11Khabbab 11Nawfal 11As`ad 11Zurarah 11Bilal 11Busr 11Sawad 11Saifi 11Rabaah 10Khallad 10Shaiban 10Jabr 10Abdul Azeez 10Laqeet 10Ja`far 10Bakr 10Hammam 10Junadah 10Haitham 10Qasim 10Hawzah 10Muhriz 10Sharaheel 10Ma`n 9Azhar 9Bujair 9Rib`i 9Qurrah 9Abaan 9Abd 9Ismaeel 9Nasr 9Zuaib 9Jahm 9Simak 9Hubab 8Ahmar 8Thumamah 8Khuwailid 8Talq 8Shabeeb 8Usair 8Ja`dah 8Zur`ah 8Sabrah 8Unais 8Jaz’ 8Waqid 8Salaamah 8Khirash 8Maslamah 8Muhajir 8Arqam 8Zakwan 8Baraa’ 8Huzaifah 7Numair 7Rashid 7Ya`qoob 7Khidash 7Arfajah 7Afeef 7Abdah 7Naheek 7Jariyah 7Jamrah 7Ma`d 7Fadhalah 7Sayyar 7Budail 7Mutarrif 7Zubair 7Munqiz 7Saa`idah 6Mahmud 6Salman 6Attab 6Marwan 6Harim 6Uwaimir 6Hubairah 6Mugheeth 6Musafi` 6Ghalib 6Yusuf 6Masrooq 6Ghunaim 6Firas 6Ikrimah 6Abu Burdah 6Shaibah 6Musa 6Khaleefah 6Hend 6Artaat 6Labeed 6Abiaz 6Hubaish 6Dawood 6Khubaib 6Fakih 6Najiyah 6Abu Laylaa 6Abdul Hameed 6Hawt 6Thawr 6Riaab 6Muttalib 6Qutbah 6Nabeeh 6Mu`attib 6Kharashah 6Nazr 5Ghailan 5Zufar 5Affan 5Kulthoom 5Abu Abdul Rahman 5Miswar 5Fudhalah 5Anbasah 5Abu Zayd 5Harb 5Ma`dan 5Habbah 5Hizam 5Thawban 5Abu Sufyan 5Fazl 5Yunus 5Kinanah 5Maa`iz 5Hazim 5Hatib 5Hafs 5Qa`qaa` 5Shibl 5Suhaim 5Yaseer 5Aqra` 5Mudrik 5Habis 5Sayf 5Sawwar 5Zubaid 5Sumair 5Sariyah 5Rushaid 5Subaih 5Ukashah 5Urfutah 5Badr 5Zamzam 5Abu Sa`eed 5Ayman 5Jameel 5Janab 5Zirar 5Mustawrid 5Hazzal 5Salm 5Habbar 5Minhal 5Matar 5Abu Umayyah 5Jarad 5Haram 5Wardan 5Musayyab 5Ward 5Hur 5Khufaf 5Ash`ath 5Hibban 4Khuraim 4Maisarah 4Numailah 4Hashim 4Maimun 4Nufai` 4Awn 4Hirmas 4Qatan 4Mutee` 4Lajlaj 4Hizyam 4Husail 4Waa’il 4Hisl 4Fatik 4Abrahah 4Hittan 4Nabhan 4Antarah 4Muzarris 4Mihsan 4Kurdoos 4Husain 4Mukhtar 4Hujair 4Mandoos 4Abu Musaa 4Mubashir 4Dinar 4Sahm 4Aflah 4Abu Ubaidah 4Abu Uthman 4Abul Aswad 4Abu Aamir 4Abu Hazim 4Ilbaa’ 4Uhban 4Areeb 4Abu Khalid 4Unaif 4Ja`oonah 4Ateek 4Jabbar 4Zumairah 4Rawh 4Salt 4Tamam 4Ayyub 4Sirmah 4Rajaa’ 4Tulaib 4Tulaihah 4Imru’ al-Qais 4Aabis 4Hajib 4Jareer 4Arbad 4Junaid 4Asbagh 4Ya`eesh 4Jarwal 4Abu Tha`labah 4Jaroo 4Subai` 4Khunais 4Mina 3Zimam 3Abu Waaqid 3Buraidah 3Suhar 3Humrah 3Abu Sabrah 3Hanash 3Hamal 3Abu Salamah 3Si`r 3Muthanna 3Sa`sa`ah 3Hashas 3Ruwaifi` 3Qurt 3Siraj 3Humran 3Humaizah 3Mujammi` 3Mansur 3Murarah 3Hazm 3Sa`b 3Abu Malik 3Su`air 3Miqsam 3Shu`bah 3Suwaibit 3Abu Ma`bad 3Abu Ma`qal 3Lahiq 3Haneefah 3Abu Mulaikah 3Abu Mulail 3Mus`ab 3Abul Mundhir 3Abu Qais 3Ashhab 3Mushir 3Shu`aib 3Abu Zuhair 3Abu Azeez 3Shajarah 3Zir 3Masrooh 3Abul Qasim 3Himas 3Mulail 3Kardam 3Kuraib 3Milhan 3Hunaif 3Haydah 3Kilab 3Abu Atiyyah 3Mawhib 3Nashirah 3Aqeel 3Aqrab 3Khulaid 3Zubab 3Abu Khirash 3Jahdam 3Isa 3Hadeel 3Azrah 3Jathamah 3Waathilah 3Uyaynah 3Junda` 3Waqqas 3Qanan 3Ghutaif 3Wabarah 3Abu Asyad 3Abu Umamah 3Abul A`war 3Waraqah 3Abu Aws 3Ghaziyyah 3Wada`ah 3Abu Bakr 3Utaibah 3Jullas 3Abu Hend 3Abu Abdullah 3Fairuz 3Akhram 3Yasir 3Furat 3Niyar 3Nistas 3Ishaaq 3Ahmad 3Abdul Jabar 3Abul Ja`d 3Abu Habeeb 3Sunain 2Khameesah 2Utarid 2Khiyar 2Fath 2Uhaihah 2Ghannam 2Salimah 2Farqad 2Utaif 2Saleel 2Mujahid 2Muharib 2Mihjan 2Sawaa’ 2Ulathah 2Sandar 2Muhsin 2Khalaf 2Sawadah 2Huyay 2Akhnas 2Abu Maisarah 2Kumait 2Adham 2Sumait 2Fa’id 2Ziyadah 2Adra` 2Abu Nujaih 2Kumail 2Laith 2Zaaidah 2Ibn Mas`ud 2Subah 2Zumail 2Dijajah 2Abdul Wahid 2Suhaib 2Qasamah 2Sila 2Razeen 2Awwam 2Zam`ah 2Ahwas 2Fudhail 2Khuza`i 2Dhuhair 2Tarafah 2Ribaal 2Tahir 2Zaahir 2Qunfuz 2Dithar 2Uwaif 2Shaqeeq 2Sayyid 2Ghassan 2Alas 2Lahee`ah 2Sharyah 2Khadeej 2Shujaa` 2Ayyash 2Mazin 2Usaimah 2Duraid 2Urs 2Surad 2Ashaj 2Zakariyya 2Uwaim 2Isam 2Uthaim 2Ujair 2Qutham 2Khawli 2Manzur 2Mujashi` 2Abul Mu`allaa 2Juhaim 2Busrah 2Abu Maryam 2Jawn 2Ya`foor 2Aktham 2Abu Jubairah 2Abu Ibrahim 2Jandal 2Abu Tameem 2Abu Thabit 2Abu Maleeh 2Abu Ubaid 2A`war 2Jahdamah 2Abu Murrah 2Aghar 2Waazi` 2Huzafah 2Hudair 2Wadee`ah 2Wahwah 2Wabar 2Waasi` 2Wabisah 2Abul Azwar 2Hunaidah 2Hulb 2Yareem 2Asla` 2Yarboo` 2Yathribi 2Yameen 2Julaah 2Jumanah 2Haamah 2Abu Ruhm 2Abu Hudhaifah 2Abu Hathmah 2Abu Habbah 2Asfa` 2Abu Ruwaihah 2Abu Shuraih 2Abu Ruzain 2Abu Sinan 2Bijad 2Basrah 2Ba`jah 2Bab 2Bagheez 2Ayfa` 2Abu Hadrad 2Abu Salam 2Azbat 2Abu Jundab 2Jamooh 2Abu Uqail 2Abu Amr 2Abul Harith 2Asyad 2Abu Junaidah 2Awfaa 2Barza` 2Abu Husaifah 2Abu Fatimah 2Jahsh 2Abu Farwah 2Unaif 2Abul Hamraa’ 2Abu Humaidhah 2Wakee` 2Yannaq 2Haalah 2Mughaffal 2Hamalah 2Muneeb 2Mahdi 2Mahran 2Muhalhil 2Miqdad 2Mukram 2Makhool 2Muknif 2Hajanna` 2Mu`allaa 2Mu`awwiz 2Hulais 2Ma`roof 2Mu`ammal 2Mu`arridh 2Abu Hashim 2Muzarib 2Azdad 2Huwairith 2Hawshab 2Marzuq 2Abul Nu`man 2Abu Yahya 2Abu Wahb 2Mahmiyah 2Mudlij 2Madhkur 2Humayyir 2Minjab 2Munba`ith 2Ashyam 2Naa`im 2Nazrah 2Nuzair 2Abu Kabshah 2Nusair 2Hareesh 2Hareez 2Huzabah 2Hashraj 2Nahshal 2Nabil 2Abu Lubabah 2Hushaim 2Hurqoos 2Ashraf 2Hasan 2Asmar 2Baddaah 1Ruwaishid 1Arma 1Ruqad 1Buhainah 1Rashdan 1Arkawan 1Badrah 1Badaa’ 1Iyad 1Birh 1Burtaa 1Raees 1Burd 1Amad 1Badam 1Babawayh 1Rakb 1Azraq 1Anjashah 1Eemaa’ 1Sabiq 1Baqum 1Bajr 1Bajalah 1Azadmard 1Bujaid 1Burmah 1Akhzar 1Roomah 1Bahath 1Baheer 1Aysar 1Uwais 1Abayouh 1Zukrah 1Aq`as 1A`ras 1A`bad 1A`sha 1Ukaimah 1A`yan 1Adam 1Aftas 1Aghlab 1Asghar 1Ashja` 1Zubaib 1Aqram 1Ukainah 1Asram 1Akal 1Aqmar 1Aktal 1Akbar 1Ashamah 1Asam 1Att 1Burdah 1Amanat 1Buraid 1Akdar 1Anasah 1Artaban 1Usaikhit 1Ahwad 1Awsat 1Usaim 1Zuraib 1Ashras 1Ukaidir 1Uraiqit 1Asma` 1Udaim 1Usail 1Saalif 1Usaifi` 1Zuhrah 1Azeenah 1Bistam 1Jarrah 1Bashaar 1Junbuzah 1Khuthaim 1Harthan 1Hamiyah 1Hamid 1Hibal 1Jahjaah 1Jahmah 1Khawwat 1Jaifar 1Athwab 1Hatim 1Ajda` 1Hadrad 1Junaidub 1Jarhad 1Jurmooz 1Jirwah 1Khinnabah 1Juray 1Jushaish 1Jasr 1Ja`d 1Ju`shum 1Ju`aidah 1Hujairah 1Hajjar 1Ju`ail 1Huwaitib 1Humail 1Kharij 1Humailah 1Hantab 1Hunain 1Aabi al-Lahm 1Huwayyasah 1Hadhrami 1Hiyadh 1Hammad 1Humam 1Hammal 1Abjar 1Hamam 1Hamtat 1Isaf 1Khatal 1Hazn 1Khasafah 1Hisn 1Uthal 1Khashram 1Khattab 1Khazraj 1Khirreet 1Ju`aid 1Julaihah 1Bustani 1Ahnaf 1Dihyah 1Dirham 1Jibarah 1Tharwan 1Thaqaf 1Thawb 1Jaban 1Razeem 1Asqa` 1Tayhan 1Ruhail 1Taw’am 1Ajam 1Ratan 1Bateen 1Bakkaar 1Buqailah 1Bukair 1Bahdal 1Buhais 1Zaari` 1Buhlool 1Bayaaz 1Bayrah 1Ahzab 1Jahimah 1Khaldah 1Jahdamah 1Jamd 1Jumhan 1Jamee` 1Junadih 1Zuhl 1Zareeh 1Jubaib 1Zar` 1Jabeelah 1Jabal 1Jahhaf 1Jad 1Daghfal 1Jidar 1Dahr 1Judai` 1Ahab 1Dailam 1Juddi 1Humamah 1Ajlah 1Dulajah 1Jahil 1Dalahmas 1Ajmad 1Asbaq 1Ibn Uds 1Sarrar 1Abu Tarafah 1Abu Sirmah 1Abu Saalih 1Abu Safwan 1Abu Sufrah 1Abu Su`air 1Abu Safiyyah 1Abu Dhumairah 1Abul Dhahhak 1Abu Dhubais 1Abu Dhayyah 1Abu Takhfah 1Abu Shaikh 1Abul Tufail 1Abu Turaif 1Abu Tulaiq 1Abu Talhah 1Abu Taibah 1Abu Taweel 1Abu Dhabiah 1Abu Dhabian 1Abul Aas 1Abu Aatikah 1Abu Aaishah 1Abu Shaibah 1Abul Shamoos 1Abu Ubadah 1Abu Sulalah 1Abu Qudamah 1Abu Quhafah 1Abu Qu`ais 1Abu Qurad 1Abu Za`nah 1Abu Zam`ah 1Abu Zaynab 1Abu Saroo`ah 1Abu Sa`d 1Abu Su`ad 1Abu Sulait 1Abu Shahm 1Abu Salmaa 1Abul Sanabil 1Abu Sood 1Abu Sandar 1Abu Shah 1Abu Sayyarah 1Abu Shaddad 1Abu Shajarah 1Abu Shirak 1Abu Shaqrah 1Abu Shu`aib 1Abul Abbas 1Abu Khairah 1Abul Feel 1Abu Khulaidah 1Abu Hakeem 1Abul Hakam 1Abu Humaid 1Abu Kharijah 1Abu Hayyah 1Abu Hannah 1Abu Khidash 1Abu Khuzamah 1Abu Khuzaimah 1Abu Khallad 1Abu Jameelah 1Abu Husain 1Abu Jandal 1Abu Jahm 1Abu Juhaim 1Abu Juhaimah 1Abu Hatim 1Abu Hadhir 1Abu Hatib 1Abul Ash`ath 1Abu Anaas 1Abu Ihab 1Abu Anas 1Abu Hammad 1Abu Hafs 1Abul Dahdaah 1Abu Rifaa`ah 1Abu Dujanah 1Abu Dawood 1Abul Dardaa’ 1Abu Durrah 1Abu Raafi` 1Abu Raashid 1Abu Dhar 1Abul Dunya 1Abu Ruhaimah 1Abu Rajaa’ 1Abul Radaad 1Abu Hafsah 1Abu Rimthah 1Abu Rawh 1Abul Room 1Abu Roomi 1Abu al-Rawaa 1Abul Zubair 1Abu Raihanah 1Abu Hubaish 1Abul Hajjaj 1Abul Husain 1Abu Hassaan 1Abu Qatadah 1Abu Fadhalah 1Abu Awfaa 1Abul Waqqas 1Abu Hurairah 1Abu Hilal 1Abu Hindiyyah 1Abul Haitham 1Abu Waa’ilah 1Abu Wahwah 1Abu Wadaa`ah 1Abu Wadee`ah 1Abul Ward 1Abul Wasl 1Abu Yazeed 1Abu Haani’ 1Abul Yusr 1Abul Yaqdhan 1Ibn al-Adra` 1Ibn al-Bujair 1Ibn Jameel 1Ibn Hadeedah 1Ibn Abi Hamamah 1Ibnul Handhaliyyah 1Ibn Khalid 1Ibnul Dahdaah 1Ibn Rab`ah 1Abu Hubairah 1Abu Nuhaik 1Ibn Sabrah 1Ibn Nasikh 1Ibn Afeef 1Ibn Ghannam 1Ibn Fushum 1Ibnul Qishb 1Ibnul Lutabiyyah 1Ibn Laylaa 1Ibn Marba` 1Ibn Abi Marhab 1Ibn Mas`adah 1Ibn al-Muntafaq 1Abu Manfa`ah 1Abu Namlah 1Abu Minqa`ah 1Abu Muneeb 1Abu Mansoor 1Abu Mandhoor 1Abul Minhal 1Abu Muwaihibah 1Abul Muhallab 1Abu Maimoon 1Abu Naa’ilah 1Abu Nabqah 1Abu Nadheer 1Ibn Ziml 1Ibn Sandar 1Abu Fukaihah 1Abu Udhrah 1Abu Ma`n 1Abu Mukram 1Abu Mugheeth 1Abu Muk`it 1Abul Muntafiq 1Abu Abs 1Abu Attab 1Abu Utaiq 1Abu al-Aryaan 1Abu Arfajah 1Abu Azzah 1Abu Mu`tib 1Abu Uraidh 1Abu Aseeb 1Abu Uqbah 1Abu Aqrab 1Abu Ali 1Abu Umar 1Abul Ghadiyah 1Abu Anbah 1Abu Firas 1Abu Fusailah 1Abu Furai`ah 1Abu Ma`mar 1Abu Muslim 1Ibn Sailan 1Abu Laas 1Ibnul Shayyab 1Ibn Shaybah 1Ibn Abi Shaikh 1Ibn Aa’ish 1Ibn Abs 1Abul Qamraa’ 1Abu Kahil 1Abu Kabeer 1Abu Kilab 1Abu Katheer 1Abu Lubaibah 1Abu Mas`ud 1Abul Mubtadhil 1Abul Mujbir 1Abu Mujeebah 1Abu Mihjan 1Abu Muhammad 1Abu Mahdhoorah 1Abul Mukhariq 1Abu Makhshi 1Abu Marthad 1Abu Marhab 1Abu Marwan 1Abu Iyas 1Abu Ayyub 1Sahban 1Aqrabah 1Ghawrath 1Fadfad 1Fur`an 1Fizr 1Ibn Assaal 1Falatan 1Fahd 1Qabus 1Iqal 1Uqaib 1Aqeem 1Gharqadah 1Akkaf 1Ulbah 1Allaq 1Alasah 1Usaim 1Irbaz 1Arram 1Arzab 1As`as 1Uss 1Atban 1Ghudhaif 1Ghazaal 1Ujail 1Kadan 1Murran 1Mirba` 1Mubarak 1Majja`ah 1Muhallim 1Lahib 1Kahmas 1Labeebah 1Luhaib 1Qaidhi 1Quhaif 1Ayyadh 1Qarqarah 1Qareeb 1Qusamah 1Qamdaa’ 1Anan 1Ameerah 1Anbas 1Anbarah 1Antar 1Awdh 1Awsajah 1Uthamah 1Ajlan 1Marrar 1Shabramah 1Zimad 1Zau’ 1Saa’ib 1Saamit 1Subairah 1Subaihah 1Sukhair 1Sadaqah 1Sudaiq 1Shaafi` 1Shadeed 1Zurais 1Shareeq 1Shakal 1Shamir 1Shammas 1Shuwaifi` 1Shaiman 1Suwaibiq 1Samt 1Sanbar 1Sa`fah 1Sa`yah 1Zirs 1Sahban 1Addas 1Abdul A`laa 1Abs 1Abdul Samad 1Abdul Razzaq 1Abdul Ghafoor 1Abdul Kareem 1Abdul Qayyum 1Abdul Quddus 1Abdul Majeed 1Abdu Rabbih 1Abdu Rab 1Ubbad 1Salsaal 1Aa’ish 1Tulaiq 1Aazib 1Aaridh 1Aaqil 1Tuhailah 1Tuhail 1Tarood 1Tu`mah 1Tareefah 1Tareef 1Madh`ur 1Mukhawwal 1Abu Ayman 1Abu Arta’ah 1Abul Jamal 1Yusair 1Ya`mar 1Yamaan 1Abu Aminah 1Abu Abeei 1Abu Akhzam 1Abu Ahmad 1Abu Idris 1Abul Akhnas 1Abu Udhainah 1Abu Jaraa 1Abul Azhar 1Abu Arwaa 1Abu Asmaa’ 1Abu Israeel 1Yahmoom 1Yahmad 1Wahban 1Wuhaib 1Haiban 1Wazim 1Wahshi 1Abu Ja`far 1Abu Jareer 1Waseem 1Abu Tihya 1Abul Baraad 1Abul Bujair 1Abu Burzah 1Abu Bishr 1Abul Bashar 1Abul Basheer 1Abu Basheer 1Abu Baseer 1Abu Basrah 1Abu Bakrah 1Abu Bahiah 1Abul Jarrah 1Abu Tamam 1Abu Tameemah 1Abu Tharwan 1Abu Jabir 1Abu Thawr 1Abu Jubair 1Abu Jariyah 1Abu Jahsh 1Abul Jad`aa’ 1Abu Juhaifah 1Abu Jarwal 1Wazar 1Wa`wa`ah 1Mukhashin 1Mi`dhad 1Muhair 1Muhannad 1Mufazzal 1Mafrooq 1Makeeth 1Maleeh 1Manboodh 1Munabbih 1Mu`ayyah 1Mughallis 1Misma` 1Munaizir 1Musawwar 1Mut`im 1Mutahhar 1Mutair 1Mu`tamir 1Marzuban 1Mazeedah 1Mareer 1Musri` 1Mistah 1Mukhbir 1Muhallab 1Munkadir 1Wa`lah 1Namlah 1Wafrah 1Haddaj 1Haddar 1Hormuz 1Hazhaaz 1Nahar 1Nooh 1Nawwas 1Nuwairah 1Namir 1Namat 1Muntashir 1Nadheer 1Na`amah 1Nabighah 1Naajid 1Nabtal 1Namiyah 1Najd 1Nubaih 1Najaf 1Najeeb 1Najeeh 1Abbaa 1