Meaning and details of the Sahabi name: Shaibah

NameSexMeaning(s)Arabic SpellingSahabis
Shaibah
also spelled as: Shaiba, Shayba
Male
Meaning(s) of Shaibah:
The graying of hair due to old age
شيبة
There are 6 companions named Shaibah:
Shaibah bin Abd al-Rahman al-Salami شيبة بن عبد الرحمن السلمي
Shaibah bin Utbah bin Rabee`ah شيبة بن عتبة بن ربيعة
Shaibah bin Uthman شيبة بن عثمان
Shaibah al-Khair شيبة الخير
Shaibah bin Abi Katheer al-Ashj`i شيبة بن أبي كثير الأشجعي
Shaibah al-Mahri شيبة المهري